Zadzwoń do nas:
+48 516 273 505

Napisz wiadomość:
kontakt@rzeczoznawcy-ppoz.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ PLIKÓW COOKIES STOSOWANYCH
W SERWISIE WWW.RZECZOZNAWCY-PPOZ.PL

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych Klientów jest RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH KAMIL STYRCZULA z siedzibą przy ul. Pułaskiego 7/136, 35-011 Rzeszów, NIP: 735270281, REGON: 366424140, e-mail: kontakt@rzeczoznawcy-ppoz.pl, zwany dalej Administratorem.

 

II. CEL GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi zapytań i udzielania na nie odpowiedzi, wysyłania ofert, prowadzenia współpracy, realizacji usług, dostarczania sporządzonej dokumentacji, dokonania rozliczeń. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celów.

 

III. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH

Gromadzone są dane, takie jak:

 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • adres,
 • dane dedykowane do przedmiotu usługi,
 • NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę).

Podstawą prawną do przetwarzania wskazanych wyżej danych jest:

 • Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane osobowe przetwarzane będą do momentu odwołania udzielonej nam zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Realizacja obowiązku prawnego nałożonego na Administratora – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Dane osobowe przetwarzane będą do momentu zrealizowania obowiązku prawnego wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 
 • Uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres istnienia uzasadnionego interesu prawnego Administratora lub do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 
IV. PIXEL FACEBOOK

Administrator korzysta z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do odbiorców spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook. Wiąże się to z wykorzystywaniem cookies firmy Facebook.

 

V. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Klienta będą przechowywane:

 • do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, wynikających z przepisów prawa, w tym z obowiązku przechowywania dokumentów księgowych,
 • do momentu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych,
 • do momentu przedawnienia roszczeń.


VI. PRZEKAZYWANIE DANYCH

 • Dane adresowe do dostaw przekazywane są firmom kurierskim oraz Poczcie Polskiej, dostarczającym towar do klienta.
 • Dane związane z wykonywaniem transakcji przekazywane są do operatora płatności.
 • W przypadku skierowania żądania o udostępnienie danych osobowych przez uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne Prokuratury, Policję, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Administrator udostępnia ww. organom dane osobowe.


VII. PLIKI COOKIES

Strona używa niewielkich plików, zwanych cookies.
Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów strony.
W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów.
W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze serwisu internetowego będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
Klient wyraża zgodę na użycie plików cookies poprzez dostosowanie ustawień w przeglądarce internetowej. Klient może nie wyrazić zgody na cookies poprzez zmianę tych ustawień.

 

VIII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Użytkownikom Fanpage przysługują następujące uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez Administratora ich danych osobowych:

 • Prawo dostępu do danych osobowych oraz uzyskania ich kopii.
 • Prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych.
 • Prawo do usunięcia danych osobowych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 • Prawo do przeniesienia danych osobowych w zakresie tych danych, które przetwarzamy w ramach naszego Fanpage. Nie mamy możliwości przeniesienia profilowych danych osobowych użytkownika.
 • Prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym czasie. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres: kontakt@rzeczoznawcy-ppoz.pl. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano przed jej odwołaniem.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli użytkownik uważa, iż Administrator przetwarza jego dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów Polityki. W przypadku wprowadzenia zmiany zapisów Polityki, Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie poprzez opublikowanie zmienionej Polityki za pośrednictwem Serwisu.

2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres:
kontakt@rzeczoznawcy-ppoz.pl.POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES DLA FANPAGE
KINGA I KAMIL STYRCZULA – RZECZOZNAWCY PPOŻ. NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH KAMIL STYRCZULA z siedzibą przy ul. Pułaskiego 7/136, 35-011 Rzeszów, NIP: 735270281, REGON: 366424140, e-mail: kontakt@rzeczoznawcy-ppoz.pl, zwany dalej Administratorem.

2. Jednocześnie informujemy, iż korzystając z naszego Fanpage, użytkownicy korzystają również z usług serwisu www.facebook.com, który również jest administratorem danych użytkowników. Facebook administruje całościowo strukturą IT portalu społecznościowego, posiada własne regulacje prawne określające sposoby przetwarzania danych osobowych oraz pozostaje z użytkownikami w odrębnym stosunku prawnym. W związku z powyższym Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych użytkowników Fanpage przez serwis facebook www.facebook.com, w tym dane osobowe zamieszczone na profilu użytkownika w serwisie. Administrator nie ma dostępu do tych informacji. Administrator ponosi odpowiedzialność tylko za te dane osobowe, które zostały zamieszczane na stronie Fanpage Administratora. W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem tego serwisu, rekomendujemy zapoznanie się z odpowiednimi regulaminami zamieszczonymi na stronie www.facebook.com. 

 

II. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników w następujących celach:

 • w celu umożliwienia użytkownikowi korzystanie z treści udostępnionych na naszym Fanpage,
 • w celu umożliwienia zamieszczania komentarzy pod postami zamieszczonymi na Fanpage,
 • w celu umożliwienia polubienia postów publikowanych Fanpage,
 • w celu prowadzenia działań promujących usługi Administratora np. konkursy,
 • Każdorazowo szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonego przez Administratora konkursu określone będą w regulaminie konkursu.
 • w celu prowadzenia działań marketingowych, promujących usługi Administratora,
 • w celu przesyłania darmowych materiałów drogą elektroniczną,
 • w celu przeprowadzenia różnego rodzaju ankiet klienckich,
 • w celu wypełnienia obowiązków podatkowych, jeśli takie powstaną w wyniku prowadzonych przez Administratora działań marketingowych,
 • w celu dostosowania treści zamieszczanych na Fanpage do zainteresowań użytkowników,
 • w celu kontaktu telefonicznego lub poprzez pocztę elektroniczną email w sprawach związanych z realizacją usługi oferowanej przez Administratora.


III. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH

Gromadzone są dane, takie jak:

 • identyfikator Facebooka,
 • zdjęcie profilowe,
 • inne zdjęcia,
 • treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger.

Podstawą prawną do przetwarzania wskazanych wyżej danych jest:

 • Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane osobowe przetwarzane będą do momentu odwołania udzielonej nam zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Realizacja obowiązku prawnego nałożonego na Administratora – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Dane osobowe przetwarzane będą do momentu zrealizowania obowiązku prawnego wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 
 • Uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres istnienia uzasadnionego interesu prawnego Administratora lub do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.


IV. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych usług/osiągnięcia celów oraz:

 • przez okres realizacji usługi i współpracy,
 • przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa,
 • przez okres prowadzenia rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie usługi,
 • przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego,
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO,
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, celu biznesowego — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
 • po wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń lub okresem (krótszym) wskazanym Użytkownikowi,
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności.

Informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania lub do momentu zakończenia współpracy. W przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora. Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka.


V. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW

Dane osobowe użytkowników możemy przekazywać podmiotom, z którymi współpracujemy w ramach prowadzenia naszego Fanpage np. agencjom marketingowym, a także podmiotom świadczącym dla nas usługi niezbędne do prawidłowej realizacji podejmowanych przez Administratora działań marketingowych np. firma kurierska, Poczta Polska. Ponadto dane osobowe użytkowników mogą zostać przekazane innym podmiotom, jeśli obowiązek ich przekazania wynika z przepisów prawa np. urzędy skarbowe w przypadku konieczności spełnienia obowiązków podatkowych związanych z prowadzonymi przez Administratora działaniami promocyjnymi, lub też są do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa. Wówczas udostępnienia danych nastąpi na podstawie żądania tych podmiotów, skierowanego do Administratora. Innym podmiotom Administrator może przekazać dane osobowe użytkowników tylko na podstawie wyraźnej zgody użytkownika.
Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej - do państw trzecich, w związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców usług - Facebook.

 

VI. PLIKI COOKIES

Strona używa niewielkich plików, zwanych cookies.
Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów strony.
W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów.
W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze serwisu internetowego będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
Klient wyraża zgodę na użycie plików cookies poprzez dostosowanie ustawień w przeglądarce internetowej. Klient może nie wyrazić zgody na cookies poprzez zmianę tych ustawień.

 

VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Użytkownikom Fanpage przysługują następujące uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez Administratora ich danych osobowych:

 • Prawo dostępu do danych osobowych oraz uzyskania ich kopii.
 • Prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych.
 • Prawo do usunięcia danych osobowych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 • Prawo do przeniesienia danych osobowych w zakresie tych danych, które przetwarzamy w ramach naszego Fanpage. Nie mamy możliwości przeniesienia profilowych danych osobowych użytkownika.
 • Prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym czasie. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres: kontakt@rzeczoznawcy-ppoz.pl. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano przed jej odwołaniem.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli użytkownik uważa, iż Administrator przetwarza jego dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów Polityki. W przypadku wprowadzenia zmiany zapisów Polityki, Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie poprzez opublikowanie zmienionej Polityki za pośrednictwem Serwisu.

2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres:
kontakt@rzeczoznawcy-ppoz.pl.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES DLA FANPAGE
KINGASTRYCZULA NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM INSTAGRAM

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH KAMIL STYRCZULA z siedzibą przy ul. Pułaskiego 7/136, 35-011 Rzeszów, NIP: 735270281, REGON: 366424140, e-mail: kontakt@rzeczoznawcy-ppoz.pl, zwany dalej Administratorem.

2. Jednocześnie informujemy, iż korzystając z naszego Fanpage, użytkownicy korzystają również z usług serwisu www.instagram.com, który również jest administratorem danych użytkowników. Instagram administruje całościowo strukturą IT portalu społecznościowego, posiada własne regulacje prawne określające sposoby przetwarzania danych osobowych oraz pozostaje z użytkownikami w odrębnym stosunku prawnym. W związku z powyższym Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych użytkowników Fanpage przez serwis instagram www.instagram.com, w tym dane osobowe zamieszczone na profilu użytkownika w serwisie. Administrator nie ma dostępu do tych informacji. Administrator ponosi odpowiedzialność tylko za te dane osobowe, które zostały zamieszczane na stronie Fanpage Administratora. W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem tego serwisu, rekomendujemy zapoznanie się z odpowiednimi regulaminami zamieszczonymi na stronie www.finstagram.com. 

 

II. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników w następujących celach:

 • w celu umożliwienia użytkownikowi korzystanie z treści udostępnionych na naszym Fanpage,
 • w celu umożliwienia zamieszczania komentarzy pod postami zamieszczonymi na Fanpage,
 • w celu umożliwienia polubienia postów publikowanych Fanpage,
 • w celu prowadzenia działań promujących usługi Administratora np. konkursy,
 • Każdorazowo szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonego przez Administratora konkursu określone będą w regulaminie konkursu.
 • w celu prowadzenia działań marketingowych, promujących usługi Administratora,
 • w celu przesyłania darmowych materiałów drogą elektroniczną,
 • w celu przeprowadzenia różnego rodzaju ankiet klienckich,
 • w celu wypełnienia obowiązków podatkowych, jeśli takie powstaną w wyniku prowadzonych przez Administratora działań marketingowych,
 • w celu dostosowania treści zamieszczanych na Fanpage do zainteresowań użytkowników,
 • w celu kontaktu telefonicznego lub poprzez pocztę elektroniczną email w sprawach związanych z realizacją usługi oferowanej przez Administratora.


III. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH

Gromadzone są dane, takie jak:

 • identyfikator Instagram,
 • zdjęcie profilowe,
 • inne zdjęcia,
 • treść Państwa komentarzy.

Podstawą prawną do przetwarzania wskazanych wyżej danych jest:

 • Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane osobowe przetwarzane będą do momentu odwołania udzielonej nam zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Realizacja obowiązku prawnego nałożonego na Administratora – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Dane osobowe przetwarzane będą do momentu zrealizowania obowiązku prawnego wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 
 • Uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres istnienia uzasadnionego interesu prawnego Administratora lub do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.


IV. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych usług/osiągnięcia celów oraz:

 • przez okres realizacji usługi i współpracy,
 • przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa,
 • przez okres prowadzenia rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie usługi,
 • przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego,
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO,
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, celu biznesowego — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
 • po wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń lub okresem (krótszym) wskazanym Użytkownikowi,
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności.

Informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania lub do momentu zakończenia współpracy. W przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora.

 

V. PRZEKAZYWANIE DANYCH

Dane osobowe użytkowników możemy przekazywać podmiotom, z którymi współpracujemy w ramach prowadzenia naszego Fanpage np. agencjom marketingowym, a także podmiotom świadczącym dla nas usługi niezbędne do prawidłowej realizacji podejmowanych przez Administratora działań marketingowych np. firma kurierska, Poczta Polska. Ponadto dane osobowe użytkowników mogą zostać przekazane innym podmiotom, jeśli obowiązek ich przekazania wynika z przepisów prawa np. urzędy skarbowe w przypadku konieczności spełnienia obowiązków podatkowych związanych z prowadzonymi przez Administratora działaniami promocyjnymi, lub też są do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa. Wówczas udostępnienia danych nastąpi na podstawie żądania tych podmiotów, skierowanego do Administratora. Innym podmiotom Administrator może przekazać dane osobowe użytkowników tylko na podstawie wyraźnej zgody użytkownika.
Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej - do państw trzecich, w związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców usług - Instagram.

 

VI. PLIKI COOKIES

1. Strona używa niewielkich plików, zwanych cookies.
2. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów strony.
W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów.
W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze serwisu internetowego będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
3. Klient wyraża zgodę na użycie plików cookies poprzez dostosowanie ustawień w przeglądarce internetowej. Klient może nie wyrazić zgody na cookies poprzez zmianę tych ustawień.

 

VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Użytkownikom Fanpage przysługują następujące uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez Administratora ich danych osobowych:

 • Prawo dostępu do danych osobowych oraz uzyskania ich kopii.
 • Prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych.
 • Prawo do usunięcia danych osobowych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 • Prawo do przeniesienia danych osobowych w zakresie tych danych, które przetwarzamy w ramach naszego Fanpage. Nie mamy możliwości przeniesienia profilowych danych osobowych użytkownika.
 • Prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym czasie. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres: kontakt@rzeczoznawcy-ppoz.pl. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano przed jej odwołaniem.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli użytkownik uważa, iż Administrator przetwarza jego dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów Polityki. W przypadku wprowadzenia zmiany zapisów Polityki, Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie poprzez opublikowanie zmienionej Polityki za pośrednictwem Serwisu.

2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres:
kontakt@rzeczoznawcy-ppoz.pl.

 

Niniejsza dokument obowiązuje od 29.04.2022 r.

RZECZOZNAWCY DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
Kinga i Kamil Styrczula

Zadzwoń do nas:
+48 516 273 505

Napisz wiadomość:
kontakt@rzeczoznawcy-ppoz.pl

SYMULACJE, EKSPERTYZY, OPERATY, UZGODNIENIA, DOKUMENTACJA